Adatkezelési szabályzat

I. A szabályzat hatálya

1. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Cutler Fitness by Allure, Eger (székhely: 3300 Eger, Liliom

u. 1., üzemeltető: Magyar Pályázati és Marketing Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság,

cégjegyzékszám: 01-09-990789) vállalkozás teljes egészére, valamennyi szervezeti

egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: vállalkozás).

II. A szabályzat célja

2. A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének

érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás

által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

III. Irányadó jogszabályok

3. A vállalkozásnak az adatkezelése során a következő jogszabályokban foglalt előírásoknak

megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

− Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.)

− a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

− a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

IV. Értelmező rendelkezések

4. A GDPR-ban, valamint Infotv.-ben meghatározott fogalmak, melyek közül jelen szabályzat

jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ;

b) azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy

vagy több tényező alapján azonosítható

c) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

felvétel, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

rögzítése.

2

d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt

meghatározza; az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Ha az adatkezelés

céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is

meghatározhatja.

e) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő

nevében, megbízásából vagy rendelkezése alapján, személyes adatokat kezel.

f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel

a személyes adatot közlik, továbbá akinek vagy aminek a részére a személyes adatokat

hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,

amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban

férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

g) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos

az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik

az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok

kezelésére felhatalmazást kaptak.

h) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

i) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, sérelme, amely a továbbított,

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz

való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

j) képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és

az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes

vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az

adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek

vonatkozásában.

k) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül

a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

További fogalmak:

l) adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének

felmérését szolgáló dokumentum.

3

m) technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege,

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat

figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és

bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban

történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén

naprakésszé teszi.

V. Az adatkezelés alapelvei

5. A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára

átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

6. A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű

célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon

(célhoz kötöttség).

7. A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a

szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem

gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához

feltétlenül szükséges.

8. A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden ésszerű intézkedést

megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes

adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

9. A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,

figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott

tárolhatóság).

10. A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a

személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával

szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

11. A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a

vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás

gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az

adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások

módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való

megfelelés igazolására dokumentációt készít.

VI. Adatkezelési jogalapok

12. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a

13-18. pontban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

13. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő

kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

4

14. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik fél,

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

15. Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a

továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

16. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek

védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

17. Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban:

közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

18. Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló

adatkezelés).

19. A vállalkozás egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy

jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során

változhat.

VII. Az adatvagyon leltár

20. A vállalkozás a tevékenysége körében végzett adatkezelésre vonatkozó, a GDPR és a

jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelő technikai és szervezési intézkedések

megalkotása céljából adatvagyon leltárt készít. Az adatvagyon leltár tartalmazza a

vállalkozás által kezelt összes adatkört.

21. A vállalkozás adatkezelési tevékenységével összefüggésben, az adatvagyon leltárban az

alábbiak kerülnek meghatározásra:

a) az érintett,

b) az adatkezelés megnevezése és célja,

c) a kezelt adatok köre,

d) esetlegesen kezelt különleges adatok köre,

e) az adatkezelés jogalapja,

f) az adatkezelés időtartama,

g) kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a vállalkozás szervezetén belül,

h) ki számára kerülhet az adat továbbításra,

i) alkalmaz-e a vállalkozás adatfeldolgozót, ha igen kit, milyen célra és milyen

személyes adatokhoz férhet hozzá és mennyi ideig tárolhatja a személyes adatokat.

22. A vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységével összefüggésben (amennyiben van ilyen) az

adatvagyon leltárban meghatározásra kerülnek az alábbiak:

a) mely tevékenységéhez kötötten minősül a vállalkozás adatfeldolgozónak,

b) ki az adatkezelő, akinek a nevében az adatfeldolgozási tevékenységet végzi,

c) milyen személyes adatokhoz fér hozzá,

d) mennyi ideig tárolhatja a személyes adatokat.

5

VIII. Az érintett jogai és azok érvényesítése

23. A vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek

számára.

Tájékoztatáshoz való jog

24. A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az

érintettet.

25. A vállalkozás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és

közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

26. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –

kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

27. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az

érintett személyazonosságát.

28. A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó

érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

29. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30

napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a

vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30

napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,

a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt

másként kéri.

30. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

31. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege

miatt – túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával

vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

32. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást

terheli.

Kötelező tájékoztatás

33. Amennyiben a vállalkozás az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve

különösen az ügyfeleket), úgy a vállalkozás mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a) a vállalkozás képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen,

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél jogos

érdekei,

6

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei,

f) adott esetben annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

34. A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a vállalkozás a fentieken túl az

érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról,

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó

adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes

jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok

kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához

való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott

adatkezelés jogszerűségét,

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság

vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról,

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges

következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

35. Ha a vállalkozás a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő

célról és a 34. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

36. A vállalkozás a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.

a) A 34. pontban foglalt információkat a vállalkozás ("Adatkezelési tájékoztató" címen)

közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen

elérhető legyen bárki számára.

b) A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a vállalkozás választhatja az

"Adatkezelési tájékoztató" szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé tételét.

Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó adatkezelési

tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános Szerződési Feltétel

(ÁSZF) részét nem képezheti az "Adatkezelési tájékoztató".

37. Amennyiben a vállalkozás a jogszabályi kötelezettségen alapuló tevékenység végzése

körében kezelt adatokat nem közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy a vállalkozásnak

nem áll fenn az érintettel szemben a 33. és 34. pontokban írt tájékoztatási kötelezettsége

figyelemmel arra, hogy a Kkt. a jogszabályi kötelezettségen alapuló tevékenység

vonatkozásában szigorú titoktartási kötelezettséget ír elő.

Hozzáféréshez való jog

38. A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

39. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést

kapjon:

7

a) az adatkezelés céljai,

b) az érintett személyes adatok kategóriái,

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat a vállalkozás közölte vagy közölni fogja,

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes

adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok

törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés

esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ,

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen

várható következményekkel jár.

40. A vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

rendelkezésére bocsátja.

41. Az érintett által kért további másolatokért a vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló,

észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a vállalkozás árszabási szabályzata,

egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

Helyesbítéshez való jog

42. A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az

érintettet.

43. A vállalkozás, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül

helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat

útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

44. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden

jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

45. A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat,

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson

alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre a 17.és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében

(közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e) a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

8

46. Az érintett törlési kérelmének a vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés

szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi

kötelezettség teljesítéséhez.

47. Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként

megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a

vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására

szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a

vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító

adatok megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot,

amelyet az érintettről nem tart nyilván).

48. Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent

megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

49. A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét

igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá,

aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv

tartalmazza:

a) az érintett nevét

b) a törölt személyes adattípust

c) a törlés időpontját.

50. A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes

adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

51. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

52. A vállalkozás az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike

teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az vállalkozás ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

c) a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

f) az érintett a 17. és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében

(közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)

tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a vállalkozás jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

53. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak

védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből

lehet kezelni.

9

54. A vállalkozás tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat

továbbításra került.

Tiltakozás

55. A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló

adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

56. A vállalkozás az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti

tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

57. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen.

58. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

59. Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló

adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon

történik.

60. A vállalkozás biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a vállalkozás számára

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel

olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik

adatkezelőnek továbbítsa.

IX. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

61. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a vállalkozás az elszámoltathatóság elvéből

következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja

követni, és igazolni tudja.

62. A vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az

alábbi nyilvántartásokat vezeti:

a) adattovábbítás nyilvántartása

b) érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a vállalkozás által adott

válaszok nyilvántartása

c) hatósági megkeresések és az arra a vállalkozás által adott válaszok nyilvántartása

d) adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása

e) ügyfelek nyilvántartása

f) marketing célú megkeresések nyilvántartása

g) munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása

h) munkaerő-felvétel nyilvántartása

i) adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

10

63. A vállalkozás a felelősségébe tartozóan végzett, a 62. pontban meghatározott adatkezelési

tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

a) a vállalkozás neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a vállalkozás

képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet

részére történő továbbítására vonatkozó információk;

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g) ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

64. Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozóként is végez tevékenységet, úgy a vállalkozás

nyilvántartást vezet a vállalkozás nevében végzett adatkezelési tevékenységek valamennyi

kategóriájáról. Ez a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók és azok képviselőinek neve és

elérhetőségei;

b) a vállalkozás nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet

részére történő továbbítása.

65. A nyilvántartásokat a vállalkozás írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus

formátumban.

X. Adatbiztonsági rendelkezések

66. A vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak

érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

67. Előzőek értelmében a vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát,

sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

68. A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a vállalkozás a

kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és

biztonsági fokozatba sorol.

69. Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

a) a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával,

törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a

várható kárt;

b) azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás

ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások

rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok

pótlásának lehetőségét;

c) azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett

biztonsági előírásokat alkalmazni;

d) az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

11

70. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a vállalkozás fizikai, logikai és

adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

71. A vállalkozás legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

a) a vállalkozás a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési

rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek

ne léphessenek be (pl. elektronikus beléptetési rendszer működtetés; vagy egyszerű

kulcsos beléptetés, ahol a kulcs csak belépésre jogosultaknak áll rendelkezésre;

vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását biztosítja).

b) a vállalkozás az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt

adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a

kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy (irodák,

szerver szobák zárása; monitor fóliák alkalmazása; monitorok olyan módon történő

elhelyezése, hogy az azon szereplő adatokra kizárólag a jogosultak láthassanak rá;

csak a vállalkozás által auditált adathordozót lehessen a számítógépekhez

csatlakoztatni; vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél megvalósulását

biztosítja).

72. A vállalkozás legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

a) a vállalkozás biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő

jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá (jogosultsági szintek meghatározása

munkakörönként; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés jogosultsági

szinteknek megfelelő beállítása; a belső számítógépes hálózatba való belépés

felhasználó névhez és jelszóhoz kötése; vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél

megvalósulását biztosítja).

73. A vállalkozás legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

a) a vállalkozás biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés

dokumentációkban nyomon követhető legyen (tevékenység logolás; épületbe/irodába

való beengedés naplózása (akár papír alapon); vagy bármi más, olyan módszer,

amely a cél megvalósulását biztosítja).

b) a vállalkozás biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá

tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb

kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg

(amennyiben a postabontó úgy ítéli meg, hogy ilyen adatot tartalmazó irat birtokába

jutott, úgy azt kizárólag erre vagy bármi más, olyan módszer, amely a cél

megvalósulását biztosítja).

XI. Adatvédelmi incidensek kezelése

74. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy

nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes

adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos

megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való

visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség

által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó

természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

12

75. Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a

hatóságnak.

76. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira

nézve.

77. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem

igazolására szolgáló indokokat is.

78. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a

bejelentésben:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az

érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett

adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

79. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

80. A 79. pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó

nevét és elérhetőségeit;

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c) ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

81. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) a vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

13

82. Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységet is végez, úgy a nála bekövetkezett

adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, akinek a számára az

adatfeldolgozási tevékenységet végzi.

83. Amennyiben a vállalkozás adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki

kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst

haladéktalanul bejelenteni a vállalkozásnak.

XII. Ügyfél adatok kezelése

84. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségen alapuló tevékenységét írásbeli szerződés alapján

végzi. Az adatok kezelésének jogalapja a szerződésen alapul, a szerződést aláíró fél és a rá

vonatkozó személyes adatok vonatkozásában.

85. Az előző pont szerinti szerződés teljesítése keretében a vállalkozás számára hozzáférhetővé

váló személyes adatok (így például a szerződésben szereplő kapcsolattartó adatai vagy a

jogszabályi kötelezettségen alapuló tevékenység jogszabályi előírásai és szakmai irányelvei,

követelményei szerinti feladat ellátás során megismerni szükséges vagy szükségesnek ítélt

személyes adatok {például tagi kölcsön}) kezelésének jogalapja a vállalkozás jogos érdekén

alapul. A GDPR rendelkezéseinek megfelelően ez esetben szükséges az alábbi

érdekmérlegelési tesztet elvégezni:

a) adatkezelés tárgya

b) a jogos érdek jogalap megállapítása

c) a kezelendő személyes adatok

d) adatkezelés célja

e) a vállalkozás jogos érdekének megnevezése

f) az érintettek milyen jogai sérülhetnek

g) érdekmérlegelés

h) milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz a vállalkozás az így gyűjtött személyes

adatok megfelelő védelme érdekében.

86. Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési

teszt(ek) jelen szabályzat mellékletét képezi(k).

XIII. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

87. A vállalkozás a 36. pont szerinti "Adatkezelési tájékoztatóba" belefoglalja az

álláspályázatokra vonatkozóan a 33. és 34. pontban meghatározottakat. A vállalkozás az

általa kiírt álláspályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik az "Adatkezelési

tájékoztatóra". Amennyiben a vállalkozás nem elektronikus úton tette elérhetővé az

"Adatkezelési tájékoztatót", úgy a vonatkozó rendelkezéseket az álláspályázatba foglalja.

88. Amennyiben a vállalkozás az álláspályázat az állás betöltését követően is tárolni kívánja az

álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A

hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és

egyértelműnek kell lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak legalább az

alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozás képviselőjének kiléte és elérhetőségei;

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja (pl. későbbi megkeresés újonnan

megnyílt pozíció betöltésére), valamint az adatkezelés jogalapja (hozzájáruláson

alapuló);

14

c) a személyes adatok tárolásának időtartama;

d) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását;

e) az érintett azon joga, hogy bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását,

amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott

adatkezelés jogszerűségét;

f) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

89. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó

adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a

pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó

hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet

kell felvenni.

90. A vállalkozás a munkavállalók adatait a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli és az Mtben

meghatározott módon tájékoztatja, a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása

mellett.

91. A vállalkozás a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal

kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok köréről.

92. A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok kerülnek

meghatározásra:

a) szerződésen alapuló [a munkaszerződés]

b) jogi kötelezettségen alapuló [adózás, tartásdíj levonás]

c) jogos érdeken alapuló [például munkahelyi ellenőrzéssel kapcsolatos adatok].

93. Amennyiben a vállalkozás 92. c) pont alapján kezel adatot, úgy a GDPR rendelkezéseinek

megfelelően ez esetben szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet elvégezni:

i) a vállalkozás jogos érdekének megnevezése

j) kik az érintettek és milyen jogai sérülnek

k) érdekmérlegelés

l) milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz a vállalkozás az így gyűjtött személyes

adatok megfelelő védelme érdekében.

94. Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési

teszt(ek)et a munkavállalók számára hozzáférhetővé kell tenni [például belső hálózat útján,

munkaszerződés mellékleteként].

XIV. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések

95. Ha az adatkezelést a vállalkozás nevében más, a vállalkozás kizárólag olyan

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az

adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét

biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

96. Az adatfeldolgozó a vállalkozás előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása

nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

97. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában a vállalkozás és az

adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, időtartamát,

15

jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint a vállalkozás

kötelezettségeit és jogait határozza meg.

98. Az előző pont szerinti szerződés különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó:

a) a személyes adatokat kizárólag a vállalkozás írásbeli utasításai alapján kezeli,

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek

titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási

kötelezettség alatt állnak;

c) alkalmazza a legalább a vállalkozás által előírt szintű adatbiztonsági intézkedéseket;

d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan fentebb

említett feltételeket;

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a vállalkozást abban, hogy teljesíteni

tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek

megválaszolása tekintetében;

f) segíti a vállalkozást az adatvédelmi incidens szerinti kötelezettségek teljesítésében,

figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló

információkat;

g) vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul

tájékoztatja erről a vállalkozást;

h) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a vállalkozás döntése

alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a vállalkozásnak, és törli a

meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok

tárolását írja elő.

99. Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket

az adatokat kizárólag a vállalkozás utasításának megfelelően kezelheti.

XIV. Hatályba léptető és záró rendelkezések

100. Jelen szabályzat 2019. október 1-én lép hatályba.

Eger, 2019. október 1.

Tóth Áron

ügyvezető

16

1. melléklet

Adatvédelmi tájékoztató

Cutler Fitness by Allure Eger

Tárgya:

Vendég előzetes tájékoztatása személyes adatainak hozzájáruláson alapuló kezeléséről

Adatkezelő társaság adatai:

Neve: Magyar Pályázati és Marketing Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelyének címe: 1031 Budapest, Nánási út 75-77. E. ép. 9. lház. 903.

Postázási címe: 3300 Eger, Liliom utca 1.

Adószáma: 24107754-2-41

Képviselőjének neve: Bozsik Katalin

Képviselőjének telefonszáma: +36306575806

Képviselőjének e-mail címe: info@mapir.hu

Honlapja: www.cutlereger.hu

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: Adatkezelő által üzemeltetett létesítmények használati

jogosultságának megállapítása, Vendég által fogyasztott

termékek nyilvántartása, valamint igénybevett szolgáltatások

tényének rögzítése

Adatfeldolgozó: OpTime nyilvántartó rendszer

Optimal-Time Kft. ; 9200 Mosonmagyaróvár, Áchim A. utca

14.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

A tárolt adatok a Vendég kérése esetén kerülnek törlésre,

amennyiben a vendég már nem kívánja a jövőben igénybe

venni az Adatkezelő által üzemeltetett létesítményeket,

valamint amennyiben a Vendég nem rendelkezik fennálló

díjtartozással az Adatkezelő irányában.

A Vendég személyes adatai

Vendégről készült fényképet, továbbá nevét, telefonszámát és e-mail címét, szükség esetén egyéb

személyes adatát (pl. személyazonosság vagy kedvezményre feljogosító okmány típusa és száma

stb.) tároljuk azonosíthatósága miatt.

A Vendég GDPR-ben foglalt jogai

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

• kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

• az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,

• jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz,

továbbá

• tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve

• Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni.

A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés

jogszerűségét. A visszavonást Ön Társaságunk postázási címére elküldött postai úton vagy

17

elektronikus úton is kezdeményezheti az Adatkezelő társaság adatai alatt megadott

Képviselőjének e-mail címén.

• Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím:

1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi

állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

• Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az

adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása

szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatszolgáltatás előfeltétele a szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására köteles

amennyiben igénybe kívánja venni Társaságunk szolgáltatásait. További információ az adatkezelési

tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján található, valamint kérhető Társaságunktól

nyomtatott formában is megtekintés céljából.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek

a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (Infotv.).

A Cutler Fitness by Allure Eger szolgáltatásainak igénybe vételével egyidejűleg kijelentem,

hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen

dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső

befolyás nélkül járulok hozzá.

Eger, 2019. október 1.

Tóth Áron

ügyvezető

18

2. melléklet

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK

NYILVÁNTARTÁSA

1. Adattovábbítás a cégen belül

A cégen belül személyes adatok továbbítása csak a célhoz kötöttség elvének megfelelően történhet,

olyan adatkezelőhöz, aki hozzáférési joggal rendelkezik az adatokhoz.

2. Adattovábbítás harmadik személy részére

Személyes adatot továbbítani harmadik személy részére csak jogszabályban foglalt esetekben vagy

az érintett hozzájárulásával lehet, amennyiben az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes

személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül

adattovábbításnak.

A cég csak akkor továbbíthatja az adatot, ha megvizsgálta, hogy annak jogszabályban foglalt feltételei

fennállnak-e, illetve a továbbítást követően az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes

személyes adatra megvalósulnak-e.

Jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni az adatkezelések valamint nyilvántartások összekapcsolása,

ideértve az ugyanazon adatkezelő adatkezeléseinek valamint nyilvántartásainak összekapcsolása

esetén is.

Az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást köteles a cég vezetni. Az adattovábbítási

nyilvántartást az adatátvétel, illetve az adattovábbítás évét követő ötödik év végéig (különleges adatok

esetén húsz évig) meg kell őrizni.

Az adattovábbítási nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza:

a) az adattovábbító által kezelt/gyűjtött személyes adatok továbbításának időpontját,

b) a továbbított adatköröket,

c) az adattovábbítás jogalapját

d) az adattovábbítás címzettjét (név, cím, székhely),

e) az adattovábbításért felelős nevét és telefonszámát.

3. Adattovábbítás külföldre vagy nemzetközi szervezet számára

Az adattovábbítást megelőzően a cégnek meg kell vizsgálnia, hogy a külföldre vagy nemzetközi

szervezet számára adattovábbítás jogszabályban foglalt feltételei és garanciái fennállnak-e, illetve,

hogy a továbbítást követően az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra

megvalósulnak-e.

Az EGT-államba (Európai Gazdasági Térségbe tartozó állam) irányuló adattovábbítást úgy kell

tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A cég a munkavállalókra vonatkozó adatot harmadik személlyel csak törvényben meghatározott

esetben vagy a munkavállalók hozzájárulásával közölhet.

Amennyiben nem EGT-államban, azaz harmadik országban honos adatkezelő vagy adatfeldolgozó

részére továbbítja a cég az adatokat, akkor arra a GDPR 45. cikke szerint (a Bizottság megfelelőségi

határozata alapján) vagy a 46. cikke szerint (megfelelő garanciák alapján) kerülhet sor.

Az Unió egészére kiterjedő hatállyal a Bizottság dönthet úgy, hogy harmadik ország, egy harmadik

ország valamely területe vagy meghatározott ágazata, illetve valamely nemzetközi szervezet

megfelelő adatvédelmi szintet nyújt.

E bizottsági határozat hiányában az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben

továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha az

adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott, és az érintettek számára

érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre.

A 46. cikk (2) bekezdése sorolja fel, hogy a felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül mik jelenthetik

a megfelelő garanciákat:

a) közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek közötti, jogilag kötelező erejű,

kikényszeríthető jogi eszköz;

b) a 47. cikk szerinti kötelező erejű vállalati szabályok;

c) a Bizottság által a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással

összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések;

d) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a 93. cikk (2) bekezdésében

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi

kikötések;

19

e) a 40. cikk szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy

adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával

együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat;

vagy

f) a 42. cikk szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő

vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető

kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az

érintettek jogait illetően is.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek

a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

Eger, 2019. október 1.

Tóth Áron

ügyvezető

Technikai okokból szükséges Sütik

Opcionális Sütik