Házirend

HÁZIREND

 

Cutler Fitness by Allure Sport Club

EGER

   

HÁZIREND

 

Cutler Fitness by Allure SC, EGER

 

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Házirend célja és feladata

1. §  (1) A Házirend célja, hogy meghatározza a Cutler Fitness by Allure SC, Eger (3300 Eger, Liliom u. 1., továbbiakban: Cutler Gym) tartózkodó, továbbá a Cutler Gym szolgáltatásait igénybevevő személyek (a továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a Cutler Gym területén tartózkodó személyek (a továbbiakban együtt: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, továbbá egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, melyek lehetővé teszik a Cutler Gym szolgáltatásainak kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, igénybevételét.

(2) A Házirend rögzíti ezen kívül a szolgáltatások rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, továbbá a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

(3) A Cutler Gym jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, melyet az internetes oldalon (cutlereger.hu) és a Cutler Gymben tesz közzé.

A Házirend személyi és területi hatálya

 

2. § (1) Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Cutler Gym területén a Cutler Gym szolgáltatásainak igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

 

(2) A Házirend területi hatálya a Cutler Gym által használt területre terjed ki.
A vendégek, továbbá a látogatók a napi vagy havi Club tagságik, valamint bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

 

(3) A napi vagy havi Club tagsági megvétele, valamint a Cutler Gym területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

 

3. § A Házirend megtekinthető a Cutler Gym recepcióján, továbbá az edzőterem internetes honlapján (cutlereger.hu).

 

A Cutler Gym nyitvatartási rendje

 

4. § (1) A Cutler Gym nyitvatartási ideje a következők szerint kerül meghatározásra:

Hétfő - Péntek:             06:00 - 00:00

Szombat:                     08:00 – 00:00

Vasárnap:                    08:00 - 23:00

 

(2) A Cutler Gym fenntartja a jogot a nyitvatartási idő és az árak módosítására.

 

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

 

5. § A Cutler Gym területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

1.      Testépítő és fitnesz terem, testedzési és fizikai közérzetet javító szolgáltatás.

2.      Ital, valamint egyéb élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás.

 

6. § (1) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag érvényes napi vagy havi Club tagságival vagy egyéb, a Cutler Gym és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás keretében vehetők igénybe.

 

(2) Az edzőterem által kibocsátott bármely belépőkártya, havi Club tagsági, egyéb irat a szolgáltatást igénybe vevő tulajdonát képezi.

 

(3) A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a Cutler Gym minden belépéskor ellenőrzi. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben mindezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

 

(4) A napi Club tagsági napi egy belépésre és egy terem használatra jogosít fel.

 

(5) A havi Club tagságival rendelkezők naponta több alkalommal léphetnek be az edzőterembe és vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A határidők számításának szabályait a 7. §-sal összhangban kell értelmezni.

 

7. § A hónapokban megállapított határidő minden esetben 28 napot takar egy hónapra számítva.

 

8. § (1) A havi Club tagságik névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet.

 

(2) A szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként kialakított öltözőhelyiségeket, valamint öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait a Felelősségi szabályok cím tartalmazza.

 

(3) A napi Club tagságos szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor a napi Club tagságos belépő kártyát a recepción leadni. Az napi Club tagságos belépő kártya elvesztése esetén a vendég köteles 1000,- Ft-ot a Cutler Gym részére megfizetni.

 

(4) A havi Club tagsági kártya és karóra árát a szolgáltatást igénybe vevő által fizetett díj nem tartalmazza. A havi Club tagsági kártya ára: 1000 Ft., elvesztése esetén 1000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére. A havi Club tagsági karóra ár: 2000 Ft, elvesztése esetén 2000 Ft-ot számolunk fel az új havi Club tagsági karóra kiállításának költségére.

 

(5) Törölköző térítés ellenében a recepción igényelhető. Elvesztése esetén 4000 Ft-ot számolunk fel.

 

(6) A talált tárgyakat minden, a Cutler Gym területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a Cutler Gym egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

 

9. § A Cutler Gym a beléptetés jogát fenntartja.

 

 

II. Fejezet

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

 

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos speciális rendelkezések

 

9. § (1) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő fizikai és egészségügyi, továbbá pszichés állapotban vehetők igénybe.

 

(2) A Cutler Gym szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani. A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

 

(3) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során.

 

(4) A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.

 

(5) A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos.

 

(6) A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés, stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

 

(7) A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

 

(8) Az edzőterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével veheti igénybe.

 

A Cutler Gym területére bevihető tárgyakkal,

anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

 

10. § A Cutler Gym területén a következő tevékenységek folytatása, továbbá tárgyak bevitele tilos:

1.      dohányzás, szeszes ital, drogok, doppingszerek, narkotikumok fogyasztása,

2.      bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök),

3.      élő állat, étel, ital (kivéve a Cutler Gymben árusított termékek),

4.      olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, mely a Cutler Gym szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért,

5.      a Cutler Gym engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, valamint szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

 

11. § A Cutler Gym területén kizárólag az edzőteremben árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, továbbá bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

 

12. § (1) A Cutler Gym területén kizárólag a Cutler Gym előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

1.      vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata,

2.      játékautomata, közhasznú elektromos készülékek, stb., valamint

3.      reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

 

(2) A szolgáltatást igénybe vevő, továbbá egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a Cutler Gymnek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Cutler Gym köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

 

(3)  A Cutler Gym a területén sportoktató, sportedzői, valamint edzői tevékenységet végző edzők vonatkozásában reklám-, hirdetési- vagy egyéb marketing tevékenységet nem végez.

 

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

 

13. § (1) A Cutler Gymben kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és normáknak megfelelő végzettségű, szakképzettségű és szakképesítésű, a Cutler Gym által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai, sportoktatói, vagy sportedzői tevékenységet folytatni, oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani.

 

(2) A szolgáltatást igénybe vevő személyek a személyi edzői szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

 

(3) A Cutler Gym kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

 

(4) A Cutler Gym továbbá kijelenti, hogy a sportszakmai, sportoktatói, valamint sportedzői tevékenységet végző edzők tevékenységével összefüggésben semminemű felelősséget nem vállal.

 

(5) A további szabályokat az edzőkkel, sportoktatókkal, valamint sportedzőkkel megkötött megállapodások tartalmazzák.

 

(6) A sportszakmai, sportoktatói, valamint sportedzői tevékenységhez kapcsolódó szabályokat a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Felelősségi szabályok

 

14. § (1) A Cutler Gym területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatóak, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe.

 

(2) A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Cutler Gymmel munkaviszonyban álló személyzet, továbbá a Cutler Gymmel megállapodással rendelkező, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező (személyi) edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A Cutler Gym területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a Cutler Gym felelősséget nem vállal.

 

(3) A Cutler Gym nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, melyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, vagy a károsodás a jogszabályok, továbbá a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

Nyitvatartás

Wellness
Hétfő-Péntek 08:00-24:00
Szombat 08:00-24:00
Vasárnap 08:00-23:00
Telefonszám +36 30 877 7982
Fitness
Hétfő-Péntek 06:00-24:00
Szombat 08:00-24:00
Vasárnap 08:00-23:00
Telefonszám +36 30 877 7910
Étterem
Hétfő-Csütörtök 12:00-22:00
Péntek-Szombat 12:00-23:00
Vasárnap 12:00-22:00
Telefonszám +36 30 877 7916
Hotel
recepcio@allure-eger.hu +36 30 877 7815
+36 36 786 050
Cím H-3300 Eger, Liliom utca 1.
E-mail info@allure-eger.hu