Házirend

CUTLER Fitness by Allure, EGER

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Házirend célja és feladata

1. § (1) A Házirend célja, hogy meghatározza a Cutler Fitness by Allure, Eger (3300 Eger, Liliom u. 1.,

továbbiakban: Cutler Gym) tartózkodó, továbbá a Cutler Gym szolgáltatásait igénybevevő személyek

(a továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a Cutler Gym területén tartózkodó

személyek (a továbbiakban együtt: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, továbbá egymás közötti

magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, melyek lehetővé teszik a Cutler

Gym szolgáltatásainak kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, igénybevételét.

(2) A Házirend rögzíti ezen kívül a szolgáltatások rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei,

eszközei állagának megóvására, továbbá a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket

is.

(3) A Cutler Gym jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, melyet az internetes oldalon

(cutlereger.hu) és a Cutler Gymben tesz közzé.

A Házirend személyi és területi hatálya

2. § (1) Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Cutler Gym területén a Cutler Gym

szolgáltatásainak igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb

személyek).

(2) A Házirend területi hatálya a Cutler Gym által használt területre terjed ki.

A vendégek, továbbá a látogatók a napijegyek, bérletek, valamint bármilyen más belépésre jogosító

iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

(3) A napijegy, valamint bármely bérlet megvétele, valamint a Cutler Gym területén bármilyen

szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és

tudomásulvételét jelenti.

3. § A Házirend megtekinthető a Cutler Gym recepcióján, továbbá az edzőterem internetes honlapján

(cutlereger.hu).

A Cutler Gym nyitvatartási rendje

4. § (1) A Cutler Gym nyitvatartási ideje a következők szerint kerül meghatározásra:

Hétköznapokon (hétfőtől péntekig): 06:00 - 00:00

Hétvégén (szombattól vasárnapig): 08:00 - 23:00

(2) A Cutler Gym fenntartja a jogot a nyitvatartási idő és az árak módosítására.

2

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

5. § A Cutler Gym területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

1. Testépítő és fitnesz terem, testedzési és fizikai közérzetet javító szolgáltatás.

2. Ital, valamint egyéb élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás.

6. § (1) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a Cutler

Gym és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás keretében vehetők igénybe.

(2) Az edzőterem által kibocsátott bármely belépőkártya, bérlet, egyéb irat a szolgáltatást igénybe

vevő tulajdonát képezi.

(3) A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a Cutler Gym minden belépéskor ellenőrzi. Minden

vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni,

szükség esetén aláírását adni. Amennyiben mindezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés

nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül

kizárható.

(4) A napijegy napi egy belépésre és egy terem használatra jogosít fel.

(5) A havi, három havi, féléves és éves teljes áru bérlettel rendelkezők naponta több alkalommal

léphetnek be az edzőterembe és vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A határidők számításának

szabályait a 7. §-sal összhangban kell értelmezni.

7. § A hónapokban megállapított határidő minden esetben 30 napot takar egy hónapra számítva.

8. § (1) A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába

adni nem lehet.

(2) A szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként kialakított

öltözőhelyiségeket, valamint öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények használata kötelező,

melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata

kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait a Felelősségi szabályok cím

tartalmazza.

(3) A napijegyes szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor a napijegyes belépő kártyát a

recepción leadni. Az napijegyes belépő kártya elvesztése esetén a vendég köteles 1000,- Ft-ot a

Cutler Gym részére megfizetni.

(4) A bérletkártya és bérlet karóra árát a szolgáltatást igénybe vevő által fizetett díj nem tartalmazza. A

bérletkártya ára: 1000 Ft., elvesztése esetén 1000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának

költségére. A bérlet karóra ár: 2000 Ft, elvesztése esetén 2000 Ft-ot számolunk fel az új bérlet karóra

kiállításának költségére.

(5) Törölköző térítés ellenében a recepción igényelhető. Elvesztése esetén 4000 Ft-ot számolunk fel.

(6) A talált tárgyakat minden, a Cutler Gym területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A

talált tárgyakat a Cutler Gym egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

9. § A Cutler Gym a beléptetés jogát fenntartja.

3

II. Fejezet

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos speciális

rendelkezések

9. § (1) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő fizikai és egészségügyi, továbbá pszichés

állapotban vehetők igénybe.

(2) A Cutler Gym szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a

tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani. A szolgáltatások igénybevétele

során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

(3) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése

mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem

balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során.

(4) A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.

(5) A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos.

(6) A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a

termosztátot, a klímaberendezés, stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem

változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

(7) A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen

használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot

dobni, vagy elhelyezni tilos.

(8) Az edzőterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével

veheti igénybe.

A Cutler Gym területére bevihető tárgyakkal,

anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § A Cutler Gym területén a következő tevékenységek folytatása, továbbá tárgyak bevitele tilos:

1. dohányzás, szeszes ital, drogok, doppingszerek, narkotikumok fogyasztása,

2. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek,

pirotechnikai eszközök),

3. élő állat, étel, ital (kivéve a Cutler Gymben árusított termékek),

4. olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, mely a Cutler Gym szolgáltatási

tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül

vagy közerkölcsöt sért,

5. a Cutler Gym engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb

marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, valamint

szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

11. § A Cutler Gym területén kizárólag az edzőteremben árusított termékek (ételek, italok, egyéb

élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, továbbá bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra

kijelölt helyen lehet.

4

12. § (1) A Cutler Gym területén kizárólag a Cutler Gym előzetes engedélye alapján helyezhetők el a

következők:

1. vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata,

2. játékautomata, közhasznú elektromos készülékek, stb., valamint

3. reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő, továbbá egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések

megszegésével a Cutler Gymnek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Cutler Gym

köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

(3) A Cutler Gym a területén sportoktató, sportedzői, valamint edzői tevékenységet végző edzők

vonatkozásában reklám-, hirdetési- vagy egyéb marketing tevékenységet nem végez.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

13. § (1) A Cutler Gymben kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és normáknak megfelelő

végzettségű, szakképzettségű és szakképesítésű, a Cutler Gym által engedélyezett személyek

jogosultak sportszakmai, sportoktatói, vagy sportedzői tevékenységet folytatni, oktatást, edzést,

bármilyen képzést tartani.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő személyek a személyi edzői szolgáltatásokkal kapcsolatban,

kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

(3) A Cutler Gym kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett

személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

(4) A Cutler Gym továbbá kijelenti, hogy a sportszakmai, sportoktatói, valamint sportedzői

tevékenységet végző edzők tevékenységével összefüggésben semminemű felelősséget nem vállal.

(5) A további szabályokat az edzőkkel, sportoktatókkal, valamint sportedzőkkel megkötött

megállapodások tartalmazzák.

(6) A sportszakmai, sportoktatói, valamint sportedzői tevékenységhez kapcsolódó szabályokat a sport

területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet tartalmazza.

Felelősségi szabályok

14. § (1) A Cutler Gym területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően

használhatóak, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe.

(2) A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Cutler Gymmel munkaviszonyban álló

személyzet, továbbá a Cutler Gymmel megállapodással rendelkező, megfelelő végzettséggel,

szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező (személyi) edző által adott felvilágosítás és

tájékoztatás fogadható el. A Cutler Gym területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás

elfogadásának következményeiért a Cutler Gym felelősséget nem vállal.

(3) A Cutler Gym nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért,

melyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal

5

ellentétesen használja az eszközöket, vagy a károsodás a jogszabályok, továbbá a Házirend

szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga

okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

(4) A Cutler Gym területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, továbbá a Cutler Gym

szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

(5) Cselekvőképtelen, alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem

engedhető, fertőző beteg személy a Cutler Gymet nem látogathatja. Várandós nő, kismama a Cutler

Gym szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

15. § (1) A Cutler Gym területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben

keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a

további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a

látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a Cutler Gymnek, vagy

harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

(2) A Cutler Gym szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint a recepciónál

található értékmegőrző használatát biztosítja, mely térítésmentesen vehető igénybe. Az

öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak

fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi

helyezhető el.

(3) A Cutler Gym nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése

esetén, melyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő

használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy

edzőterembe, jelen esetben a Cutler Gymbe magukkal hozni.

(4) Az öltözőszekrény, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem

hozzáférhetően, biztonságban tartani. A Cutler Gym nem vállal semmilyen felelősséget az

öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett,

elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, továbbá elvesztésért.

(5) A látogatók kötelesek a Cutler Gym részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

Adatkezelés

16. § (1) Az Üzemeltető a Magyar Pályázati és Marketing Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1031 Budapest, Nánási út 75-77. E. ép. 9. lház. 903., cégjegyzékszám: 01-09-990789,

adószám: 24107754-2-41, a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott

személyes adatokat és képmást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig,

avagy amennyiben a vendég kifejezett hozzájárulását adta hozzá további meghatározott ideig –

minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységre, közvetlen

üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezeli.

(2) Az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes

adatokat nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást

nyújt.

(3) A vendéget megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása

alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információ

szabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási szám kiadása folyamatban

van.

6

(4) Az információbiztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos további szabályokat a Cutler Gym

Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

17. § (1) A Cutler Gym minden termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik.

(2) A Cutler Gym látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla

rögzített videó felvétel készülhet és azt a Cutler Gym a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

kezeli, tárolja és használja fel.

(3) A szolgáltatást igénybe vevő, továbbá egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a

Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cutler Gym tevékenységének,

szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a

mozgókép- és a fényképfelvételeket – a Cutler Gym akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást

igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. A Cutler Gym vállalja, hogy a

képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja

fel, valamint továbbítja azt harmadik személyeknek.

(4) Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő

megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Cutler Gymmel szemben, így

különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének

felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a Cutler Gymmel szemben

semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

7

III. Fejezet

A CUTLER GYM SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS

RENDLEKEZÉSEK

Testépítő és fitnesz terem

18. § (1) A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő

személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és

papírtörlővel. A testépítő és fitnesz teremben utcai cipő és papucs használata tilos.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és

tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, továbbá azokat a tároló helyükre

visszahelyezni.

(3) Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy

alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre használhatóak. Amennyiben a

szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága

ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi

károkért a Cutler Gym nem vállal felelősséget.

(4) A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, valamint a gyakorlatok

végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy

mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.

További rendelkezések

19. § (1) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe

ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés,

illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a Cutler Gym

munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.

(2) A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a

Cutler Gym munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás

igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a Cutler Gym

üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen, vagy véglegesen

eltiltható.

(3) A Cutler Gym kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás

nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza, vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy

az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen

cselekménye a Cutler Gym üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes.

(4) Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát

a Cutler Gym egyoldalúan gyakorolhatja.

(5) A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a Cutler

Gymmel szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

(6) A Cutler Gym munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes

biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.

(7) A Cutler Gym területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő

személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a Cutler Gym

munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

(8) A rendkívüli eseményekhez, tűzjelzéshez (tűzriadó) vagy bombariadóhoz kapcsolódó szabályokat

külön szabályozás tartalmazza.

(9) Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendőek:

Általános segélyhívó (112), Mentők (104), Tűzoltóság (105), Rendőrség (107).

9

IV. Fejezet

HATLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

20. § Jelen Házirend 2019. október 01. napjával lép hatályba.

Eger, 2019. október 01.

Tóth Áron

ügyvezető